Državni arhiv grada Vukovara

Katalog informacija

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA


Pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 85/15), propisana su načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tjela javne vlasti, propisuju su načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija, djelokrug, način rada i uvijeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti omogućiti pristup zatraženoj informaciji, odnosno obveza objavljivanja informacija neovisno o postavljenom zahtjevu kad takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

„Informacija“ je svaki podatak koje posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelaima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u svezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, a ne obuhvaća i pravo traženja od tijela javne vlasti na povezivanje, tumačenje, odnosno izrađivanje nove informacije.

 

I Način ostvarivanja prava na pristup informaciji 


Državni arhiv u Vukovaru omogućuje pristup informacijama:

1. Pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u javnom glasilu i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi informiranja javnosti,

2. davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
– neposrednim davanjem informacije,
– davanjem informacije pisanim putem,
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

 

II Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji 


Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje Državnog arhiva u Vukovaru.
Ako je zahtjev podnesen usmeno, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.
Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za 
pristup informacijama koji se može poslati:
• poštom na adresu: Državni arhiv u Vukovaru, Županijska 5, 32 000 Vukovar
• elektroničkom poštom na adresu: drzavni.arhiv.vu@davu.hr

• na broj fax-a: 032/450-066
• osobno radnim danom od 8:00 do 13:00 sati.

Obvezan sadržaj zahtjeva za pristup informacijama:
• naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
• podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
• ime i prezime i adresu stanovanja fizičke osobe podnositelja zahtjeva ili 
tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači, informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev, odnosno na najekonomičniji način.
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Sve dodatne informacije vezane uz ostvarivanje prava temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama moguće je dobiti na broj telefona:032/333 - 931
Službenik za informiranje: Irena Milobara   

 

III Naknada za pristup informacijama


Naknada za uporabu informacija koje se objavljuju besplatno putem interneta, ne naplaćuje se. Na pristup informacijama u postupcima pred Državnim arhivom u Vukovaru ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
Sukladno članku članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 85/15) Državni arhiv u Vukovaru ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. ovog Zakona, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. 
Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade sukladno članku 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 85/15).

 

IV Ograničenje prava na pristup informacijama


Tijelo javne vlasti uskratit će pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka, kao i dugim slučajevima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 85/15) odnosno posebnim zakonom.

 

V Pravo na ponovnu uporabu informacija


Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.
U svrhu ponovne uporabe informacija tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati djelove informacija ako to zahtjeva nerazmeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijala javne valsti može zahtjevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe, Na pitanja koja nisu posebno uređena po ovom pitanju primjenjuju se na odgovarajući način druge odredbe Zakona.

 

VI Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka iz članka 18. stavka 3. Zakona, navesti informacije koje želi ponovno upotrijebiti, oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija, kao i svrhu korištenja informacija (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

Državni arhiv u Vukovaru odlučit će o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija rješenjem u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Rješenje obvezno sadrži vrstu dozvole kojom se utvrđuju uvjeti uporabe te visinu i način izračuna troškova.

Državni arhiv u Vukovaru postupat će po zahtjevu za ponovnu uporabu informacija putem sredstava elektroničke komunikacije, kad god je to moguće i prikladno.

 

VII Naknada za ponovnu uporabu informacija


Naknada za ponovnu uporabu informacija koje se objavljuju na službenim internetskim stranicama, ne naplaćuju se.
Državni arhiv u Vukovaru može naplatiti naknadu za ponovnu uporabu informacija, sukladno članku 32.  Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 85/15).


Zakoni i propisi:
1. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 85/15) 
2. Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 85/15) 

 

 

 

R.Br. File Veličina Datum
1. Zahtjev za pristup informacijama 16kb Srijeda, 30.04.2014