Zaštita arhivskog gradiva izvan arhiva

U skladu s Pravilnikom o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN, 105/20) stvaratelj gradiva dužan je osigurati primjeren prostor i opremu za pohranu i zaštitu dokumentarnog i arhivskog gradiva u fizičkom ili analognom obliku.

 

Primjerenim se prostorom za pohranu i zaštitu arhivskoga gradiva smatraju prostorije koje su:

  • čiste, uredne, suhe, zračne i zaštićene od prodora nadzemnih i podzemnih voda

  • udaljene od mjesta otvorenoga plamena, od prostorija u kojima se čuvaju lako zapaljive tvari, od izvora prašenja i onečišćenja zraka

  • propisno udaljene od proizvodnih i energetskih postrojenja, instalacija i vodova (plinskih, vodovodnih, kanalizacijskih)

  • opremljene odgovarajućim električnim instalacijama, sa središnjim isključivanjem

  • opremljene rasvjetnim tijelima koje ne emitiraju štetna zračenja

  • osigurane od provale

  • kojima je zapriječen pristup neovlaštenim osobama, u radno vrijeme i izvan radnog vremena

  • u kojima temperatura u pravilu ne prelazi 16 – 20 °C, a relativna vlažnost 45 – 55 %

  • koje su opremljene vatrodojavnim uređajima i uređajima za suho gašenje požara.

 

Pohrana i zaštita gradiva u digitalnom obliku

 

U skladu s Pravilnikom o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN, 105/20) stvaratelj gradiva je dužan gradivom u digitalnom obliku upravljati sustavno u informacijskom sustavu koji osigurava primjerenu razinu zaštite gradiva i očuvanje autentičnosti, cjelovitosti, vjerodostojnosti podrijetla, čitljivosti i povjerljivosti gradiva te omogućuje upravljanje rizicima od gubitka gradiva ili navedenih svojstava gradiva.

Gradivo u digitalnom obliku treba biti zaštićeno od gubitka izradom sigurnosnih kopija ili drugom odgovarajućom mjerom informacijske sigurnosti, sukladno procjeni rizika. Postupci u upravljanju gradivom u digitalnom obliku trebaju biti dokumentirani.

Informacijski sustav u kojem se čuva arhivsko gradivo u digitalnom obliku treba omogućiti izvoz jedinica arhivskog gradiva i pripadajućih metapodataka.

 

 

Irena Milobara, viši arhivist

091/232-2335

drzavni.arhiv.vu@davu.hr, irena.milobara@davu.hr

 

Nataša Krištić, arhivist

natasa.kristic@davu.hr