PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 ,  85/15 , 69/22).

 

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Zakon obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

 

„Informacija“ je svaki podatak  nastao u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili bilo kojeg drugog oblika, koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe.

 

“Ponovna uporaba informacija” znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru propisanog djelokruga ili javnog posla. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

 

  • Upiti stranaka o podacima sadržanim u arhivskom gradivu koje se čuva u Državnom arhivu u Vukovaru ne podliježu odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama jer su uređeni Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18 i 98/19), te Pravilnikom o korištenju javnog arhivskog gradiva (NN 121/19 ).

 

Zahtjev za pristup informacijama

 

Službenica za informiranje: Irena Milobara

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija podnosi se:

  • pisanim putem na adresu: Državni arhiv u Vukovaru, Županijska 66, 32 000 Vukovar
  • elektroničkom poštom na adresu: drzavni.arhiv.vu@davu.hr
  • osobno u Državni arhiv u Vukovaru radnim danom od 8:00 do 13:00 sati

 

Zahtjev treba sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije (opis informacije),
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

 

Državni arhiv u Vukovaru odlučit će o zahtjevu (pružiti informaciju ili ograničiti pristup u cijelosti ili djelomično donošenjem rješenja) u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

 

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva Državni arhiv u Vukovaru pozvat će podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, Državni arhiv u Vukovaru odbacit će zahtjev rješenjem.

 

Naknada materijalnih troškova

 

Državni arhiv u Vukovaru ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 ). Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.