Državni arhiv grada Vukovara

Djelatnost i teritorijalna nadležnost arhiva

Sukladno odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, NN 64/00, NN 65/09) i Uredbi o osnivanju Državnog arhiva u Vukovaru Vlade RH (datum) Državni arhiv u Vukovaru obavlja arhivsku službu na području Vukovarsko-srijemske županije.

 

Državni arhiv u Vukovaru obavlja arhivsku službu provodeći mjere zaštite javnog arhivskog i registraturnog gradiva nastalog djelovanjem i radom tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, javnih ustanova i javnih poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća, javnih bilježnika i drugih osoba koje obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti i ako nije u državnom vlasništvu.

 

U skladu s odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, djelatnost Državnog arhiva u Vukovaru obuhvaća:

 

• zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva i određivanje mjera njegove zaštite,

• preuzimanje javnog arhivskog gradiva,

• prikuplanje privatnog arhivskog gradiva otkupom, poklonom ili pohranom,

• sređivanje, popisivanje i objavljivanje arhivskog gradiva, te davanje na korištenje,

• provođenje mjera zaštite arhivskog gradiva u arhivu i skrb za njegovu sigurnost,

• obavljanje sigurnosnog i zaštitnog snimanja arhivskog gradiva,

• izradu i obavljanje obavijesnih pomagala za pojedine arhivske fondove i zbirke,

• organiziranje predavanja, tečajeva i drugih oblika stručnog osposobljavanja i usavršavanja arhivskog osoblja i osoblja koje rade u pismohranama,

• priređivanje izložaba, predavanja i provođenje drugih oblika kulturne djelatnosti radi poticanja zanimanja za arhivsko gradivo i arhivsku djelatnost,

• suradnju s drugim državnim arhivima, kulturnim i znanstvenim ustanovama, te srodnim ustanovama dokumentacijske i informacijske službe,

• obavljanje i drugih poslova određenih Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima i drugim propisima.

 

Arhivsko i registraturno gradivo zaštićeno je bez obzira na to u čijem je vlasništvu ili posjedu, odnosno kod koga se nalazi , te da li je registrirano ili evidentirano.